فنچ پر طلایی

Finches

فنچ های پر طلایی بین 8 تا 18 سال عمر میکنند و متوسط عمر آنها حدود 12 سال است انچه که سبب کاهش عمر این پرنده میشود عموما سرما هست […]